Crystalbet (cristalbet/კრისტალბეტი)

Crystalbet / კრისტალბეთი არის ონლაინ კაზინო, რომელიც მომხმარებელს არაერთ თამაშს სთავაზობს, მათ შორისაა Crystalbet კაზინო, Evolution Live კაზინო, Playtech კაზინო, EGT რულეტი და პოკერი. გარდა ამისა, კრისტალბეტის მეშვეობით ხელმისაწვდომია სხვა ონლაინ თამაშებიც, მაგალითად, როროგირცაა, სამაგიდო თამაშები, მათ შორის შეგიძლიათ აირჩიოთ ბურა, სეკა, დომინო, ნარდი, იაპონური ჯოკერი ან/და ბლექჯეკი.

კრისტალბეტის ძირითადი წესები და ვალდებულებები

კრისტალბეტის ონლაინ საიტის მომხმარებლები ვალდებულნი არიან დაიცვან cristalbet-ის ვებ გვერდის მოხმარებისა და თამაშის წესები. ასევე, მომხმარებლებს ევალებთ ვებ გვერდი გამოიყენონ მხოლოდ და მხოლოდ გართობისა და თამაშის მიზნით. კომპანია cristalbeti უფლებას იტოვებს, რომ საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია შეიძლება შეცვალოს ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილებების გარეშე, ამრიგად კრისტალბეტის მომხმარებლების ვებ გვერდზე რაიმე სახის არა სანქცირებული ქმედებების შემთხვევაში, kristal beti გამოიყენებს კანონით განსაზღვრულ უფლებას, მსგავსი არასათანადო ქმედებების აღსაკვეცად.

კრისტალბეტზე რეგისტრაციისთვის საჭირო მონაცემები

კრისტალბეტის ვებ გვერდზე რეგისტრაციისათვის მომხმარებელი ვალდებულია შეავსოს რეგისტრაციისთვის აუცილებელი ველები, მაგალითად როგორიცაა სახელს და გვარის ველი, პირადი საიდენტიფიკაციო სახელის (User Name) ველი, პაროლის ველი, მომხმარებლის პირადი ნომრის (შენიშვნა: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის შესაბამისად) ველი, დაბადების თარიღის, თვისა და წლის შესავსები ველი, ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვადასხვა სახის საჭირო პირადი მონაცემები.

რეგისტრაციის პირველადი ეტაპის გავლის შემდეგომ, მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს cristalbetis ვებ გვერდის მოხმარების წესებსა და ასევე გათამაშების წესებს, და მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ დაადასტუროს, რომ შეუსრულდა 18 წელი და გაეცნო ყველა საჭირო წესსა თუ რეგულაციას.

ამის შემდეგ, კრისტალბეტის სისტემა ავტომატურად არეგისტრირებს ახალ მომხმარებელს და მას ანიჭებს პირად საიდენთიფიკაციო ნომერს. გაითვალისწინეთ, რომ მინიჭებული საიდენთიფიკაციო ნომერი არის ინდივიდუალური თითოეული მომხმარებლისთვის, აღნიშნული ნომერი კი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ინტერნეტ კაზინოს თამაშებში მონაწილეობა მიიღოს.

შენიშვნა: იკრძალება მინიჭებული ნომერის სხვისთვის გაზიარება, რადგნ პირადი საიდენთიფიკაციო კოდის მეშვეობით თითოეული მომხმარებელი შეძლებს საკუთარი ანგარიშიდან თანხის გადატანასა და დამატებას.

საჭიროა თუ არა კრისტალბეტზე რეგისტრაციისას მომხმარებლის პირადი ნომრისა და ელ. ფოსტის შეყვანა?

კრისტალბტზე რეგისტრაციის დროს საჭიროა მომხმარებლის პირადი ნომრის შეყვანა, ვინაიდან იმ შემთხვევაში, თუკი მომხმარებლის პირადი ნომერი არ დაემთხვა კრისტალბეტზე რეგისტრაციისას მითითებულ ნომერს, მომხმარებელს შეეზღუდება ანგარიშით სარგებლობა და ის ვერ შეძლებს ანგარიშიდან თანხის გატანას, ამავდროულად, მომხმარებელი ვერ მიიღებთ kristal betis აქციებში მონაწილეობას და არ შესაბამისად არ დაერიცხება პერიოდილი ბონუსები ან/და სხვადასხვა საჩუქრები.

გარდა პირადი ნომრისა, მომხარებელი ვალდებულიაი მიუთითოს მოქმედი და აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი, რადგან მოქმედი ელ. ფოსტა აუცილებელია შეტყობინებების სანახავად ან/და დავიწყებული პაროლის აღსადგენად.

შენიშვნა: კრისტალბეტზე მოქმედებს წესი, რომლის თანახმადაც, ვებ გვერდზე დარეგისტრირებულ ყოველ მომხმარებელს / მოთამაშეს უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი პირადი ანგარიში, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს არ შეუძლია და არ აქვს უფლება გაიაროს რეგისტრაცია ახლიდან, იმავე მონაცემების შეყვანით.

თუ კი ამგვარი შემთხვევა შეინიშნება, კრისტალბეტის საიტის ადმინისტრაციას აქვს უფლება, ნებისმიერი წესისა და რეგულაციის დარღვევისათვის დაბლოკოს მსგავსი ანგარიში. ასევე, cristalbeti იტოვებს უფლებას, რომ ყოველგვარი განმარტებისა და ახნის გარეშე უარი უთხრას მის ნებიმისერ მომხმარებელს ვებ გვერდზე რეგისტრაციის გავლისას ან/და ფსონის დადებაზე.

მოქმედებს თუ არა კრისტალბეტის ვებ გვერდზე მომხმარებელთა ასაკობრივი ზღვარი

კრისტალბეტის ონლაინ კაზინოთი სარგებლობა შეუძლია ყველას, გარდა 18 წელს მიუღწეველი პირებისა. ზოგადად, საქართველოში მოქმედი კანონის მიხედვით, კერძოდ, სათამაშო ბიზნესის შესახებ, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი პირისთვის კრისტალბეტის (და არამარტო კრისტალბეტის, იგულისხმება სხვა ონლაინ გასართობი / კაზინოს საიტები) ვებ გვერდზე დარეგისტრირება და შემდგომ მომგებიან / აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა კანონით აკრძალულია.

აღსანიშნავია, რომ კრისტალბეტი ფსონებს იღებს მხოლოდ და მხოლოდ 18 წელს მიღწეული მომხმარებლებისგან, რომლებიც ეთანხმებიან და ადასტურებენ kristal betis თამაშებისa და ფსონების დადების წესებს.

შენიშვნა: ამ დებულების დარღვევის შემთხვევაში, მომხმარებელს ეკირსება ყოველგვარი პასუხისმგებლობა.

კრისტალბეტის ანგარიშზე თანხის შეტანა/გატანა

მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გაივლის cristalbetis ვებ გვერდზე რეგისტრაციის პროცესს, ონლაინ კაზინოს სისტემა ავტომატურად მიანიჭებს ახალ მომხმარებელს პირად ანგარიშის ნომერს (ან პინ კოდს) რომლის მეშვეობითაც, მომხმარებელს შეეძლება სასურველი ოდენობის თანხის საკუთარ ანგარიშზე შეტანა.

იხილეთ, თანხის კრისტალბეტის ანგარიშზე ჩარიცხვის უმარტივესი გზები:

– პლასტიკური ბარათის მეშვეობით თანხის შეტანა;

– თანხის შეტანა გადადახდის ელექტრონული საშუალებებით;

– მომენტალური გადახდის აპარატების მეშვეობით თანხის შეტანა;

– თანხის შეტანა კრისტალბეთის რომელიმე ფილიალიდან.

რაც შეეხება, კრისტალბეტის მომხმარებლის ანგარიშიდან თანხის გამოტანას, არსებობს რამდენიმე მარტივი გზა ამ პროცესის შესასრულებლად, კერძოდ იხილეთ ქვემოთ:

– Crystalbet-ის მომხმარებელს შეუძლია თანხა გამოიტანოს პირადი ანგარიშიდან პლასტიკური ბარათის მეშვეობით;

– Crystalbet-ის მომხმარებელს შეუძლია თანხა გამოიტანო ელექტრონული საშუალებებით;

– Crystalbet-ის მომხმარებელს შეუძლია თანხა გამოიტანოს ხელზე, კრისტალბეთის რომელიმე ფილიალიდან.

საინფორმაციო

Youtube (iutubi)

რას შინაარსის ვიდეოებს მოიცავს Youtube (iutubi) Youtube (iutubi) მოიცავს ვიდეოკლიპებს, სატელევიზიო შოუს კლიპებს, მუსიკალურ ვიდეორგოლებს, მოკლემეტრაჟიან და დოკუმენტურ ფილმებს, აუდიოჩანაწერებს, ფილმების მისაბმელებს, პირდაპირ ტრანსლაციებსა და ბევრი სხვა შინაარსის ვიდეოებს, როგორებიცაა ვიდეო ბლოგინგი, ორიგინალური მოკლე ვიდეო და საგანმანათლებლო ვიდეოები. YouTube-ზე უმეტეს ვიდეოს ინდივიდუალური პირები/ბლოგერები დებენ, თუმცა მათ შორის, მედია კორპორაციები, როგორიცაა CBS, BBC, Vevo და Hulu, ზოგიერთ მასალას გთავაზობს YouTube-ის საშუალებით, როგორც YouTube-ის პარტნიორი პროგრამის ნაწილი. Youtube (იუთუბი) გამოყენება Youtube