გვირილები - Iverieli

გვირილები - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

მსგავსი ინფორმაცია

კესანები და გვირილები - www.natiasminanqari

კესანები და გვირილებიმასალა : მინანქარი ვერცხლზე. ... კესანები და გვირილები. €14,00.

თემურ ელიავა-გვირილები » OXO TV

თემურ ელიავა-გვირილები.მტელი გულით მოუსმინეთ და უდიდეს სიამოვნებას იგრძნობთ ...

როდის უნდა დარგოთ გვირილები ...

გვირილები ძალიან გავრცელებული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ლამაზი ყვავილებია, ...

1,8-2,2% - Iverieli

komerciuli-saofise saqmianobisTvis. mis: muxiani ... aris saofise farTi) korpuss aqvs Sesas- vleli peikinidan, Caketili ... kafisTvis magidebi da skamebi agreTve.

1,8-2,2% - Iverieli

bazo dacviT, pultiani WiSkriT. 1kvm. fasi: 1500$. tel: 577760200, 577407964, ... sarecxi manqanebi, qarxnuli, sxvadasx- va markis, erTi da orkameriani, Cveni.

1,8-2,2% - Iverieli

yidva-gayidva-gaqiraveba. ipoTekuri sesxebi ... ibri, saukeTeso mdgomareobaSi. sanadiro. Tofi `toz 34~, 12 kalibri, ... topebis SekeTeba agreTve Cipebis da.

Gza_2011_N22.pdf - Iverieli

_ `reibanebi~, 10000-mde `laiqi~ aqvs. romel klubSic gamovsulvar, yvelgan mRerodnen. xSir SemTxveva-. Si, `reibanebis~ meored Sesrule- basac iTxovdnen.

ნიღბები - Iverieli

File, Description, Size, Format. nigbebi.jpg, 129.75 kB, JPEG, Thumbnail View/ Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by copyright, with all  ...

Gza_2001_N32.pdf - Iverieli

_ menejerebad da a.S. magram yvelaze saintereso mainc. TviT LTD-s ... qali- oboba qali-oboba ... deg Cveni elza, erTma bobola eqimma. Seacdina da ...

ოტელო - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

მხატვარი - Iverieli

Mxatvari-1990.pdf.jpg, Jul-1990, მხატვარი N1, -. Mxatvari-1988.pdf.jpg, Apr-1988, მხატვარი, ჯაფარიძე. Mxatvari-1987.pdf.jpg, Nov- ...

17-18 maisi - Iverieli

3 Jan 2018 ... uSaos. vici programebi orisi da in- ... aseve mimdianareobs gacvliTi programebi. poloneTSi, ruseTsa da ... u mini verb kamera kompiuterisTvis,.

გედები - Iverieli

File, Description, Size, Format. gedebi.jpg, 69.09 kB, JPEG, Thumbnail View/ Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by copyright, with all  ...

მოგზაური - Iverieli

მოგზაური : [68] კოლექციის მთავარი გვერდი ... Jan- 1902, მოგზაური N1, როსტომაშვილი, ი. პ.

Gza_2009_N53.pdf - Iverieli

babuis gamoZaxeba ufro Zviri Rirs, vidre `putankis~. jobia, `putanka~ ... saaTia, axla taqsis gavaCereb da Sin ... nanam taqsis xeli auwia, mamakaci. gaWirvebiT  ...

თოლია - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

ილორი - Iverieli

ილორი : [426] Collection home page. Logo. გაზეთი "ილორი" წარმოადგენს სახალხო მოძრაობა " სამეგრელოს" ...

თამბაქო - Iverieli

File, Description, Size, Format. 2014 tambaqo klavs 50 30.jpg, 273.69 kB, JPEG, Thumbnail View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by ...

აჯაფსანდალი - Iverieli

File, Description, Size, Format. Ajafsandali.pdf, 242.88 kB, Adobe PDF, Thumbnail View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by copyright ...

ხელები - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

სარკე - Iverieli

ყოველკვირეული ჟურნალი "სარკე" გამოდის 1997 წლიდან. ჟურნალის გამომცემელია შპს ...

Iverieli: "მაკნატუნა"

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

პოლიტიკა - Iverieli

Authors: ჰეივუდი, ენდრიუ. Keywords: პოლიტიკა პოლიტოლოგია პოლიტიკის თეორიები. Issue Date: 2008 .

24 საათი - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

მეეზოვე - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

Gza_2010_N45.pdf - Iverieli

loba, telefonebi. _ ubralod aSinebda Tu marTla ... marTalia, telefoni gaTiSuli iyo, magram gaviTamaSe ... kompania `bilainis~ sazogadoebasTan. urTierTobis ...

მევენახეობა - Iverieli

File, Description, Size, Format. Mevenaxeoba.pdf, 196.94 MB, Adobe PDF, Thumbnail · View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by  ...

Gza_2001_N50.pdf - Iverieli

msgavsi daskvnis gakeTeba ar Segvi-. Zlia, radgan Cven ... muri donoriT operaciis gakeTeba. dasaSvebia ... mivi kontaqti aqvT e-mail-is saSualebiT. albaT or ...

Gza_2001_N41.pdf - Iverieli

buasilis samkurnalo malamo da losioni. 7. xvelebis wveTebi (aZlierebs filtvebs, asufTavebs bronqebs). `SroSanis~ Tmis movlis instituti.

Kulturatashorisi_Komunikaciebi_2011_N16.pdf - Iverieli

tarebis velur mxecebTan aRzrdis Sesaxeb (magaliTad, `maugli~). Ees bav- ... uZlebelia kontaqti erTi enis farglebSi, aseT pirobebSi orenovneba ukve aqtualur  ...

ჩანგი N40 - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

ქართული მწერლობა - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

სოფია პეროვსკაია - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

იმერული ესკიზები - Iverieli

File, Description, Size, Format. 1986_Imeruli eskizebi (2).jpg, 259.54 kB, JPEG, Thumbnail · View/Open · 1986_Imeruli eskizebi (3).jpg, 351.93 kB, JPEG ...

წითელი სახლი - Iverieli

File, Description, Size, Format. 63. witeli saxli 2014. oil on canvas, 150 x 185 cm. cm.jpg, 229.89 kB, JPEG, Thumbnail View/Open ...

დიმიტრი ყიფიანი - Iverieli

Files in This Item: File, Description, Size, Format. dimitri yifiani.jpg, 185 kB, JPEG, Thumbnail View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected ...

ფისო და თაგუნია - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

შავ-თეთრი თემა - Iverieli

File, Description, Size, Format. 58. shav-tetri tema 2015 oil on canvas, 70x92 cm. jpg, 249.59 kB, JPEG, Thumbnail View/Open ...

ქალაქი წყალზე - Iverieli

სათაური: ქალაქი წყალზე. სხვა სათაური: ელენა. ავტორები: ბენიძე, სალომე. საკვანძო ...

მსგავსი ძიებები