მევენახეობა - Iverieli

მევენახეობა - Iverieli

File, Description, Size, Format. Mevenaxeoba.pdf, 196.94 MB, Adobe PDF, Thumbnail · View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by  ...

მსგავსი ინფორმაცია

მევენახეობა

სახელმძღვანელო შედგება 14 თავისაგან და მასში წარმოდგენილია პრაქტიკული და ...

საქართველოს მევენახეობა და ...

... ალკოჰოლური დუღილი წარმოებს მიწაში ჩაფლულ ჭურებში დურდოზე (ჭაჭა – კლერტის გარეშე), ...

მევენახეობა-მეღვინეობის ... - GTU

რა არის ამპელოგრაფია, მევენახეობა და ენოლოგია? ამპელოგრაფია - მეცნიერება ვაზის ...

კსუ-ს მევენახეობა-მეღვინეობის ...

8-14 აპრილს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, "კავკასიის სავაჭრო სახლისა" და ...

მევენახეობა - სოფლის მეურნეობის ...

დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშები ○ დეალკოჰოლიზებული ღვინო

მევენახეობა-მეღვინეობა მესხეთში ...

ხარისთვალა თეთრი (თ.) (თუმცა, ეს უკანასკნელი და „საქართველოს ამპელოგრაფიაში“ (1960) ...

მევენახეობა კახეთში | "მარანი"

მაქსიმე რამიშვილი. ძეგლის მეგობარი - 1968, N16 ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივი პირობების ...

მევენახეობა-მეღვინეობა ძველ ... - ანგი

7 მარტი 2020 ... მევენახეობა-მეღვინეობა ძველ საქართველოში არქეოლოგიური მასალების ...

1,8-2,2% - Iverieli

yidva-gayidva-gaqiraveba. ipoTekuri sesxebi ... ibri, saukeTeso mdgomareobaSi. sanadiro. Tofi `toz 34~, 12 kalibri, ... topebis SekeTeba agreTve Cipebis da.

1,8-2,2% - Iverieli

komerciuli-saofise saqmianobisTvis. mis: muxiani ... aris saofise farTi) korpuss aqvs Sesas- vleli peikinidan, Caketili ... kafisTvis magidebi da skamebi agreTve.

1,8-2,2% - Iverieli

bazo dacviT, pultiani WiSkriT. 1kvm. fasi: 1500$. tel: 577760200, 577407964, ... sarecxi manqanebi, qarxnuli, sxvadasx- va markis, erTi da orkameriani, Cveni.

თამბაქო - Iverieli

File, Description, Size, Format. 2014 tambaqo klavs 50 30.jpg, 273.69 kB, JPEG, Thumbnail View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by ...

მოგზაური - Iverieli

მოგზაური : [68] კოლექციის მთავარი გვერდი ... Jan- 1902, მოგზაური N1, როსტომაშვილი, ი. პ.

აჯაფსანდალი - Iverieli

File, Description, Size, Format. Ajafsandali.pdf, 242.88 kB, Adobe PDF, Thumbnail View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by copyright ...

ხელები - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

ოტელო - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

გედები - Iverieli

File, Description, Size, Format. gedebi.jpg, 69.09 kB, JPEG, Thumbnail View/ Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by copyright, with all  ...

მხატვარი - Iverieli

Mxatvari-1990.pdf.jpg, Jul-1990, მხატვარი N1, -. Mxatvari-1988.pdf.jpg, Apr-1988, მხატვარი, ჯაფარიძე. Mxatvari-1987.pdf.jpg, Nov- ...

ჩანგი N40 - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

ილორი - Iverieli

ილორი : [426] Collection home page. Logo. გაზეთი "ილორი" წარმოადგენს სახალხო მოძრაობა " სამეგრელოს" ...

Iverieli: "მაკნატუნა"

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

გვირილები - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

თოლია - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

Gza_2001_N32.pdf - Iverieli

_ menejerebad da a.S. magram yvelaze saintereso mainc. TviT LTD-s ... qali- oboba qali-oboba ... deg Cveni elza, erTma bobola eqimma. Seacdina da ...

Gza_2009_N53.pdf - Iverieli

babuis gamoZaxeba ufro Zviri Rirs, vidre `putankis~. jobia, `putanka~ ... saaTia, axla taqsis gavaCereb da Sin ... nanam taqsis xeli auwia, mamakaci. gaWirvebiT  ...

Gza_2011_N22.pdf - Iverieli

_ `reibanebi~, 10000-mde `laiqi~ aqvs. romel klubSic gamovsulvar, yvelgan mRerodnen. xSir SemTxveva-. Si, `reibanebis~ meored Sesrule- basac iTxovdnen.

სარკე - Iverieli

ყოველკვირეული ჟურნალი "სარკე" გამოდის 1997 წლიდან. ჟურნალის გამომცემელია შპს ...

Gza_2010_N45.pdf - Iverieli

loba, telefonebi. _ ubralod aSinebda Tu marTla ... marTalia, telefoni gaTiSuli iyo, magram gaviTamaSe ... kompania `bilainis~ sazogadoebasTan. urTierTobis ...

Gza_2001_N50.pdf - Iverieli

msgavsi daskvnis gakeTeba ar Segvi-. Zlia, radgan Cven ... muri donoriT operaciis gakeTeba. dasaSvebia ... mivi kontaqti aqvT e-mail-is saSualebiT. albaT or ...

პოლიტიკა - Iverieli

Authors: ჰეივუდი, ენდრიუ. Keywords: პოლიტიკა პოლიტოლოგია პოლიტიკის თეორიები. Issue Date: 2008 .

17-18 maisi - Iverieli

3 Jan 2018 ... uSaos. vici programebi orisi da in- ... aseve mimdianareobs gacvliTi programebi. poloneTSi, ruseTsa da ... u mini verb kamera kompiuterisTvis,.

24 საათი - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

მეეზოვე - Iverieli

National Parliamentary Library of Georgia. In the digital library "Iveriel", you can find electronic versions of books, magazines, newspapers, photos and other rare  ...

Gza_2001_N41.pdf - Iverieli

buasilis samkurnalo malamo da losioni. 7. xvelebis wveTebi (aZlierebs filtvebs, asufTavebs bronqebs). `SroSanis~ Tmis movlis instituti.

Kulturatashorisi_Komunikaciebi_2011_N16.pdf - Iverieli

tarebis velur mxecebTan aRzrdis Sesaxeb (magaliTad, `maugli~). Ees bav- ... uZlebelia kontaqti erTi enis farglebSi, aseT pirobebSi orenovneba ukve aqtualur  ...

ნიღბები - Iverieli

File, Description, Size, Format. nigbebi.jpg, 129.75 kB, JPEG, Thumbnail View/ Open · Show full item record. Items in DSpace are protected by copyright, with all  ...

იმერული ესკიზები - Iverieli

File, Description, Size, Format. 1986_Imeruli eskizebi (2).jpg, 259.54 kB, JPEG, Thumbnail · View/Open · 1986_Imeruli eskizebi (3).jpg, 351.93 kB, JPEG ...

დიმიტრი ყიფიანი - Iverieli

Files in This Item: File, Description, Size, Format. dimitri yifiani.jpg, 185 kB, JPEG, Thumbnail View/Open · Show full item record. Items in DSpace are protected ...

ნუგზარ ღარიბაშვილი - Iverieli

File, Description, Size, Format. veterinari da mecxvare nugzar nikolozis ze garibashvili.jpg, 1.1 MB, JPEG, Thumbnail View/Open ...

მსგავსი ძიებები