megobrebi

da megobrebi

_ Ca mo diT aba, mo sin jeT! _ gas Za xa ga bu tu ... aba, piri gaaRe da karaqi Caylape! ... gamoicani, ra unda exatos cariel grafebSi? roca gamoicnob, Caxate  ...

chemi sauketeso megobrebi - უყურე და გადმოწერე ...

chemi sauketeso megobrebi უყურე უფასოდ და გადმოწერე საუკეთესო ხარისხით..

მსგავსი ძიებები